Umowa najmu będzie zawierana za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.

Poniżej prezentowana jest ramowa treść umowy. Umowa spersonalizowana (zawierająca dane dot. pobytu) zostanie przesłana wraz z mailem potwierdzającym założeniem / dokonanie rezerwacji.

 

TREŚĆ UMOWY:

UMOWA NAJMU

obiektu Piaskowy Koń w Mniszkowie

Wynajmujący: Natalia Poniatowska-Wasiak, Mniszków 6a, 58-520 Mniszków, NIP: 6112289090,

Najemca: [ZGODNIE Z DANYMI PODANYMI W REZERWACJI]

§ 1

Wynajmujący zobowiązuje się do wynajęcia Najemcy domu mieszkalnego Piaskowy Koń [ZGODNIE Z DANYMI W REZERWACJI]

§ 2
Wynajmujący zobowiązuje się do oddania w najem, w terminie określonym w § 1, obiektu, a Najemca do terminowego odbioru określonego w § 1 jako pierwszy dzień pobytu oraz zwrotu w terminie określonym w §1 jako ostatni dzień pobytu, a także do uiszczenia opłaty za wynajem oraz wpłacenia kaucji gwarancyjnej zgodnie z przedstawioną kalkulacją.
Przekazanie i odbiór obiektu oraz nadzór nad realizacją warunków umowy sprawował będzie Wynajmujący, bądź osoba posiadająca stosowane do tego upoważnienie.
§ 3
Najemca zobowiązuje się opłacić kwotę należną za okres najmu w całości, wraz z kaucją gwarancyjną, najpóźniej 3 dni przed terminem wskazanym w § 1 jako pierwszy dzień przyjazdu przez Najemcę (decyduje data wpływu środków na wskazany rachunek bankowy), chyba, że ustalono inaczej.
Najemca, wnosi kaucję gwarancyjną w wysokości 400 zł (Dom Bakalia) lub 600 zł (Dom Nol), wraz z płatnością za pobyt, chyba, że strony postanowią inaczej.
§ 4
Najemca zobowiązany jest używać obiektu zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Najemca nie może dokonywać zmiany wystroju wnętrza. Stan techniczny urządzeń i wyposażenia oraz estetyka pomieszczeń obiektu i jego otoczenia oraz urządzeń zewnętrznych, nie mogą być, w dniu odbioru przez Wynajmującego, w stanie gorszym w stosunku do stanu, w jakim był obiekt przekazana Najemcy (z wyłączeniem zużycia w trakcie normalnej eksploatacji).
Wszelkie uszkodzenia i usterki należy zgłaszać na bieżąco, w trakcie pobytu.
Stan obiektu będzie zweryfikowany i oceniony podczas sprzątania obiektu po jego zdaniu przez Najemcę, jednak nie później niż 3 dni od ostatniego dnia pobytu wskazanego w § 1. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości zostaną udokumentowane (zdjęcia, opis). Dokumentacja zostanie przekazana najemcy, celem wyjaśnienia. W takiej sytuacji Wynajmujący może wstrzymać zwrot kaucji lub jej części do czasu wyjaśnienia kwestii dot. szkód.
§ 5
Najemca nie może, użyczać ani oddawać obiektu w podnajem innym osobom / podmiotom. Większa liczba osób niż określona w § 1 może przebywać w obiekcie wyłącznie za zgodą Wynajmującego, po uzgodnieniu warunków pobytu (finansowych i organizacyjnych).
§ 6
Wynajmujący zwraca kaucję do 3 dni od zakończenia pobytu w obiekcie na rachunek lub kartę, z których została dokonana płatność, w części niewykorzystanej na pokrycie ewentualnych szkód w obiekcie i jej wyposażeniu, powstałych w trakcie wynajmu. Najemca zobowiązuje się do pokrycia szkody w pełnym wymiarze kosztów jej usunięcia, najpóźniej w dniu oddania obiektu, chyba, że strony postanowią inaczej.
§ 7
Integralną częścią niniejszej umowy jest: Regulamin Piaskowego Konia (PDF) oraz Polityka Prywatności zawierająca Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.
Wynajmujący przez dokonanie wpłaty ceny imprezy turystycznej (całkowitej lub częściowej - zadatku) oświadcza, że:

  • akceptuje niniejszą umowę i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie,
  • posiada pełnomocnictwo do zawarcia niniejszej umowy oraz do dokonywania jej zmian, udzielone przez pozostałych uczestników,
  • przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z Regulamin Piaskowego Konia, stanowiącym integralną część niniejszej umowy i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
  • przyjmuje do wiadomości, że w przypadku załamania zapisów Regulaminu Piaskowego Konia Wynajmujący może odmówić dalszego świadczenia usług bez zwrotu kwoty za niewykorzystaną część pobytu,
  • został poinformowany, że administratorem danych osobowych w celu obsługi i wykonania umowy jest Natalia Poniatowska-Wasiak, Mniszków 6a, 58-520 Janowice Wielkie oraz, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy oraz, że posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • zobowiązuje się poinformować i przekazać wszystkim Uczestnikom treść Regulaminu Piaskowego Konia,
  • zobowiązuje się uiścić pełną cenę pobytu za najem obiektu zgodnie z ustalonymi warunkami i terminami,
  • chce, aby niniejsza umowa była obsługiwana elektronicznie, dlatego zgadza się na przekazywanie drogą elektroniczną (mailowo lub telefonicznie) informacji i dokumentów niezbędnych do zawarcia i wykonania niniejszej umowy.

§ 8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.